سرکار... سرکاری

حتی اینجا هم بحث ازدواج داغه....

هی میخوان به دخترها بگن شما پرتوقعید... شما حساسید... شما حسودید....

آقا! برادر! مهندس.....

همه اینها که گفتی قبول!

تو چی هستی؟

آیا تو هم مردی؟ (به معنای کلمه نه فقط جنسیتی)

تو می تونی بار زندگی به دوش بکشی؟

می تونی درد بکشی و سر همین ضعیفه خالی نکنی؟

می تونی پایبند باشی ؟ دنبال چشم سیاه آواره نشی؟

اول جواب  اینها رو مشخص کن.

منم می دونم ازدواج خوبه... تنهایی بده.... منم میدونم پدر و مادر میرن و نمیشه تا آخر بهشون وابسته بود.

ولی منی که کار می کنم و بار زندگی می کشم، نمی تونم یهو بشم جوجه پرطلا تو و تو خونه آشپزی کنم و بچه به بغل دم در منتظرت باشم.

تو هم دیگه اسمال آقا نیستی... که شب خسته و خاکی نان آور خونه باشی.

بزرگ شو.... بیدار شو... پیش برو... ببین دنیا چقدر جلو رفته و تو خوابی و هنوز خواب ضعیفه های چشم و ابرو مشکی می بینی.

/ 0 نظر / 11 بازدید